Nevil, Dorothy Magdeline

DOROTHY MAGDELINE NEVIL of Kokomo, 94, surviving spouse to the [...]